Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 

English  |  Español

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)


Temporary Cash Assistance (TCA)


Additional Resources and Services


Public Benefits Integrity


Applying for Assistance


Homelessness


Medicaid


Refugee Services


Transfè Avantaj Elektwonik Pandemi an (P-EBT)

P-EBT Ete 2023

Depatman Agrikilti Etazini (USDA), Sèvis Manje ak Nitrisyon te akòde eta yo otorite pou bay benefis Transfè Elektwonik Avantaj pou Pandemi (P-EBT) bay elèv ki gen laj lekòl ki elijib pou konplete manje pou mwa ete yo lè yo bay benefis fanmi yo ka itilize pou achte pwovizyon.

Yo te apwouve Eta Florid pou bay elèv ki gen laj pou lekòl ki elijib benefis P-EBT pou Ete 2023, pou asire timoun Florid yo resevwa asistans manje adisyonèl pou konble tout twou vid ki genyen nan lòt pwogram manje ete yo.

Se USDA ki finanse P-EBT epi li administre pa Depatman Timoun ak Fanmi an patenarya ak Depatman Edikasyon Florid ak Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè. Florid pral bay plis pase $264 milyon nan avantaj P-EBT ete pou sèvi 2.2 milyon elèv ki gen laj pou lekòl. Avantaj P-EBT pou Ete 2023 a se $120 pou chak elèv ki elijib.   

Kritè Elijiblite P-EBT

Yo pral bay elèv ki gen laj lekòl yo avantaj P-EBT 2023 epi ki te ale nan yon lekòl ki te patisipe nan Pwogram Nasyonal Manje Lekol (NSLP) epi ki te elijib pou resevwa repa gratis oswa a pri redui atravè NSLP oswa Pwogram Dejene Lekòl (SBP). nan fen ane lekòl 2022-2023, sa enkli:

  • Elèv ki te sètifye dirèkteman pou manje lekòl gratis pou resevwa SNAP (Asistans Manje), TANF (Asistans Finansye Tanporè) oswa Medicaid.
  • Elèv ki te ale nan yon lekòl ki te patisipe nan Dispozisyon pou Elijibilite Kominotè (CEP), oswa
  • Elèv ki te detèmine ki elijib pou NSLP pa distri lekòl la atravè yon aplikasyon.

Yo pral bay avantaj P-EBT ete 2023 tou pou elèv ki te ale nan yon lekòl ki patisipe nan NSLP nan fen ane eskolè 2022-2023 epi yo detèmine ki fenk elijib pou manje gratis oswa a pri redui.

Chak elèv ki elijib ap resevwa yon avantaj inik P-EBT ete 2023 ki se $120. 

Yo prevwa emisyon avantaj P-EBT ete 2023 a kòmanse nan mwa Jiyè 2023 epi yo pral dire jiska septanm 2023. Elèv ki elijib yo ta dwe espere resevwa avantaj P-EBT ete 2023 yo anvan 30 septanm 2023, atravè emisyon sa a:

  • Fanmi ki deja resevwa avantaj SNAP yo pral resevwa avantaj P-EBT Pandan Ete 2023 a sou kat EBT yo genyen ki poko ekspire yo.
  • Fanmi ki pa resevwa SNAP kounye a men ki te resevwa yon avantaj P-EBT yo pral resevwa avantaj sou kat P-EBT yo a ki egziste deja.
  • Fanmi ki p ap resevwa SNAP kounye a oswa ki pa gen yon kat P-EBT ki egziste deja ap resevwa yon nouvo kat P-EBT pa lapòs avantaj yo otomatikman chaje.

Si w bezwen yon kat ranplasman P-EBT, kontakte Sant Apèl P-EBT 1-833-311-0321 pou mande yon kat ranplasman.